Welcome!

To the Heartbeat Of The World

Cooconut Learning Jamaika

Algemene bedrijfs- en
gebruiksvoorwaarden

Deelname aan de Jamaica Expert Training (‘de Training’) wordt u kosteloos aangeboden door de Jamaica Tourist Board (JTB) via de website www.jamaika-schulung.de (hierna: de Website). De hierna vermelde voorwaarden zijn van toepassing op deelnemers aan de Training en gebruikers van de Website. 

§ 1 Algemeen

Ledere deelnemer is verplicht om de door Jamaica Tourist Board (JTB) voor persoonlijk gebruik aangeboden inlogcodes zorgvuldig te bewaren en tegen ge-/misbruik door derden te beschermen. 

§ 2 Gebruik van persoonsgegevens

De voor deelname door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens worden door JTB (of een van haar partners) uitsluitend verwerkt ten behoeve van de communicatie met de deelnemer ten behoeve van de Training. De opgegeven persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en bewaard. JTB zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. JTB zal persoonsgegevens van deelnemers niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Ledere deelnemer heeft het recht een verzoek in te dienen om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking van de betreffende gegevens, alsmede het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Indien en voor zover JTB gegevens verwerkt op basis van toestemming heeft de deelnemer het recht de toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

§ 3 Auteursrecht en disclaimer

De Training, de Website en de inhoud daarvan zijn auteursrechtelijk beschermd. JTB stelt de informatie en gegevens op de Website kosteloos ter beschikking. Het auteursrecht op de Website, de Training en de daarin verwerkte informatie berust bij JTB en/of derden. Het is niet toegestaan gedeelten van de Training, de Website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JTB, met uitzondering van gebruik voor persoonlijke, niet-commerciële doelen. Voorts kunnen er op de op de Website voorkomende afbeeldingen, producten, logo’s en/of (handels)namen intellectuele eigendomsrechten van JTB en/of derden rusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JTB is het niet toegestaan links naar de Website weer te geven. JTB heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en inhoud van de op de Website aangeboden informatie en materialen. Desondanks kan JTB niet garanderen dat deze informatie correct, compleet en/of actueel is. JTB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op de Website en Training. Gebruik van de informatie en materialen geschiedt op eigen verantwoording.

§ 4 Hyperlinks

In het kader van deze Training worden ook hyperlinks naar websites van derden, welke niet door JTB worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. JTB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites. JTB kan niet garanderen dat emailcommunicatie noch het gebruik van de Website of links naar andere websites vrij zijn van virussen. JTB sluit iedere aansprakelijkheid voor schade uit. JTB behoudt zich het recht voor om de op of via deze Website aangeboden informatie alsmede de inhoud van deze voorwaarden te allen tijde en zonder nadere aankondiging te wijzigen.

§ 5 Onverbindende bepalingen

Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden in rechte onverbindend worden verklaard of, om welke reden dan ook, anderszins onverbindend mochten blijken te zijn, zal daardoor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet worden aangetast. In een dergelijk geval zullen partijen overleg plegen teneinde de niet-verbindende bepalingen te vervangen door (een) bepaling(en) die wel verbindend is/zijn doch die zo min mogelijk afwijk(t)(en) van de onverbindend geachte bepaling(en) en - mede gelet op het doel en de strekking van de bepaling(en) van deze overeenkomst.

§ 6 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Jamaica Tourist Board exploiteert de Website in Duitsland. Op de Website alsmede op deelname aan de Training is Duits recht van toepassing. Mocht bij de rechtbank tegen de Jamaica Tourist Board in verband met de Website c.q. deelname aan de Training een rechterlijke procedure worden gestart, dan ligt de beslissing bij de Jamaica Tourist Board, welke jurisdictie wordt geselecteerd.